Marie Naidoo, koordinátorka kurzů pro veřejnost, jazyková škola Aslan
Poraďte se s námi
Marie Naidoo
+420 731 417 165
marie.naidoo@aslan.cz

Po našich lektorech požadujeme:

vzdělání vysokoškolské vzděální nebo zkoušku z cizího jazyka na úrovni minimálně C1 dle CEFR

zkušenost minimálně 2 letou praxi v oboru

znalosti nejenom akademické znalosti, ale především dokonalé ovládnutí jazyka v praxi, zvládnutí metodologických postupů

nadšení nadšení a plné nasazení při přípravě i vedení hodin

trpělivost trpělivost a empatii v přístupu ke studentům

důslednost důslednost a pečlivost při plánování jednotlivých hodin, systematičnost a návaznost při vedení dlouhodobých kurzů

kreativitu tvořivost a fantazii při přípravě materiálů, aktivit a strukturování

Našim lektorům nabízíme:

odpovídající finanční ohodnocení od doby svého vzniku se držíme na špičce v regionu ve výši lektorských odměn, lektoři jsou odměňováni dle svého výkonu i zpětné vazby od studentů

plné technické a materiální zázemí technické pomůcky pro výuku, CD přehrávač, PC, učební pomůcky a učební materiály

rozsáhlou metodickou podporu každá jazyková sekce má svého metodologa, který sleduje aktuální dění v oboru a lektorům pomáhá s výběrem učebních materiálů a vhodných postupů

doplňkové vzdělání 2x za semestr organizujeme interní lektorské semináře a dílny, přispíváme na členství v jazykových organizacích a poplatky na jazykové semináře a konference

zpětnou vazbu pravidelně organizujeme supervize do hodin se zpětnou vazbou a metodologickým rozborem supervizora

příjemné prostředí přátelské, tvůrčí a příjemné pracovní prostředí a skvělý pracovní kolektiv

Rozdělení jazykových kurzů dle pokročilosti studenta odpovídá mezinárodně platné stupnici CEFR

CEFR - Common European Framework of Reference for Languages
(Společný evropský referenční rámec pro jazyk)

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

Studenti, kteří dosáhli této úrovně, mohou absolvovat následující jazykové zkoušky:

 • angličtina: KET (Key English Test)
 • němčina: GZ A1 (Goethe-Zertifikat A1)
 • francouzština: DELF A1
 • španělština: DELE A1
 • italština: PLIDA A1
 • ruština: TAU

A2

Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě. Studenti, kteří dosáhli této úrovně, mohou absolvovat následující jazykové zkoušky:

 • angličtina: KET (Key English Test)
 • němčina: GZ A2 (Goethe-Zertifikat A2)
 • francouzština: DELF A2
 • španělština: DELE A2
 • italština: PLIDA A2
 • ruština: TBU

B1

Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu. Studenti, kteří dosáhli této úrovně, mohou absolvovat následující jazykové zkoušky:

 • angličtina: PET (Preliminary English Test)
 • němčina: GZ B1 (Goethe-Zertifikat B1)
 • francouzština: DELF B1
 • španělština: DELE B1
 • italština: PLIDA B1
 • ruština: TRKI 1

B2

Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam. Studenti, kteří dosáhli této úrovně, mohou absolvovat následující jazykové zkoušky:

 • angličtina: FCE (First Certificate in English)
 • němčina: GZ B2 (Goethe-Zertifikat B2)
 • francouzština: DELF B2
 • španělština: DELE B2
 • italština: PLIDA B2
 • ruština: TRKI 2

C1

Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře. Studenti, kteří dosáhli této úrovně, mohou absolvovat následující jazykové zkoušky:

 • angličtina: CAE (Certificate in Advanced English)
 • němčina: GZ C1 (Goethe-Zertifikat C1)
 • francouzština: DALF C1
 • španělština: DELE C1
 • italština: PLIDA C1
 • ruština: TRKI 3

C2

Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod. Studenti, kteří dosáhli této úrovně, mohou absolvovat následující jazykové zkoušky:

 • angličtina: CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • němčina: KSD, GSD (Kleines Deutsches Sprachdiplom, Großes Deutsches Sprachdiplom)
 • francouzština: DALF C2
 • španělština: DELE C2
 • italština: PLIDA C2
 • ruština: TRKI 4